Gå till innehåll

Nyheter


Kallelse Årsstämma USF-Riks 2023
Härmed kallas distrikten (Östra distriktet, Västra distriktet och Distrikt Roslagen) i USF-Riks till Årsstämma 2023.
TID: 28 november 2023 kl. 19.00
PLATS: Digitalt via Google Meets: https://meet.google.com/dwr-sufx-mdp
Dagordning Årsstämma 2023 USF Riks.pdf
Förslag till procedurregler 2023 USF Riks.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 USF Riks.pdf
Resultat- och balansrakning 2023 USF Riks.pdf
Revisionsberättelse 2023 USF Riks.pdf


Protokoll USF Riks 2022-11-29


Kallelse Årsstämma USF-Riks 2022

Härmed kallas distrikten (Östra distriktet, Västra distriktet och Distrikt Roslagen) i USF-Riks till Årsstämma 2022.
TID: 29 november 2022 kl. 19.00
PLATS: Digitalt via Google Meets: https://meet.google.com/esm-ckkh-krn

Dagordning-Arsstamma-2022-USF-Riks.pdf
Forslag-till-procedurregler-2022-USF-Riks.pdf
Verksamhetsberattelse-2022-USF-Riks.pdf
Resultat-och-balansrakning-2022-USF-Riks.pdf
Revisionsberattelse-2022-USF-Riks.pdf


Kallelse Årsstämma USF-Riks 2021

Härmed kallas distrikten (Östra distriktet, Västra distriktet och Distrikt Roslagen) i USF-Riks till Årsstämma 2021.
TID: 14 december 2021 kl 19.00
PLATS: Digitalt via Google Meets: https://meet.google.com/dbo-nuzz-bta

Dagordning Årsstämma 2021 USF Riks
Förslag till procedurregler 2021 USF Riks
Verksamhetsberättelse 2021 USF Riks
Resultat- och balansräkning 2021 USF Riks
Revisionsberättelse 2021 USF Riks


Kallelse Årsstämma USF-Riks 2020

Härmed kallas distrikten (Östra distriktet, Västra distriktet och Distrikt Roslagen) i USF-Riks till Årsstämma 2020.
TID: 7 december 2020 kl 18.00
PLATS: På grund av rådande situation med Covid-19 kommer årsstämman att genomföras digitalt, se bifogad länk nedan.

Dagordning Årsstämma 2020 USF Riks
Förslag till procedurregler 2020 USF Riks
Verksamhetsberättelse 2020 USF Riks
Resultat- och balansräkning 2020 USF Riks
Revisionsberättelse 2020 USF Riks
Valberedningens förslag Styrelsen2020 USF Riks

https://zoom.us/j/93414171236?pwd=RkJFVitRSlV2QTRsOTNUUmsyZjFsdz09


Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Förbundsstämma 2019
Stämman äger rum den 12 november kl 19.00 på Göta segelsällskap, Spökhuset, Långholmen.

USF Årsstämma 2019
Verksamhetsberättelse USF 2019
Förslag till procedurregler för Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Förbundsstämma 2019 – kopia
Revisionsberättelse 2019 USF Riksförbund
Valberedningens förslag Styrelsen2019-2020


Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Förbundsstämma 2018
Stämman äger rum den 13 november kl 18.30 på Linnégatan 64 i Stockholm i Statens Maritima museers lokaler.
USF Årsstämma 2018
Verksamhetsberättelse USF 2018
USF procedurregler 2018
Revisionsberättelse 2018 USF Riksförbund
Protokoll förbundsstämma 171123 rev
Valberedningens förslag USF styrelse 2018-2019


Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Förbundsstämma 2017

Årets Förbundsstämma - med temat Ungdomsförbundet Sveriges Flotta möter framtiden – äger rum den 23 november kl 19.00, Lilla scenen Diselverkstaden, Sickla.

Färdväg: Buss 401-422 från Slussen (ca 10 min) avstigning Sickla station eller Sickla bro alt. spårvagn från Gullmarsplan (ca 15 min) avstigning Sickla station.

Styrelsen har enhälligt beslutat att överlämna en proposition (2017:1) till Förbundsstämman. I propositionen föreslås reviderade och omarbetade stadgar för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Riksförbund (USF Riksförbund) samt Normalstadgar för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta distrikt. Det föreslås att USF Riksförbund blir ett mer uttalat riksförbund och där distrikten är egna självbestämmande medlemsföreningar anslutna till USF Riksförbund. Till distrikten kan klubbar anslutas om distriktet så beslutar. I USF Riksförbunds stadgar regleras Riksförbundets ändamål och uppdrag.

Samtliga dokument inklusive valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på www.usf.se/nyheter/ senast en vecka före stämman.

Vi hoppas att många kan komma och vara med om att ta Ungdomsförbundet Sveriges Flotta in i framtiden.
Varmt välkommen
Styrelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-2017 slutlig version.pdf

USF Bokslut 2017 08 31 slutlig-1

Stadgar Östra distriktet 2017 förslag-1

Dagordning vid konstituerande årsstämma Östra distriktet-1

Valberedningens förslag till styrelse:

Förbundsstyrelsen 2017-1.pdf

Öststyrelsen 2017-1.pdf

Från distrikt Roslagen:

Roslagsdistriktet, förslag inför årsstämma 20171123.pdf


Ungdomsförbundet Sveriges Flotta kallar till förbundsstämma 2017

Härmed kallar Ungdomsförbundet Sveriges Flotta kallar till förbundsstämma. Den kommer att äga rum den 23:e november 2017 kl.19:00. Vi återkommer kring vilken plats i Stockholm stämman kommer hållas på.

Dagordning till förbundsstämman: Dagordning förbundsstämma 171123.pdf

Vid stämman kommer även följande proposition att behandlas. Den rör de förändringar i föreningsstruktur som styrelsen arbetat med under de senaste två åren vilken bland annat har presenterats i del nedanför under rubriken "Information till medlemmarna i USF".

Styrelsens proposition 2017:1 - Ungdomsförbundet Sveriges Flotta möter framtiden: Styrelsens proposition 2017-1 Ungdomsförbundet Sveriges Flotta möter framtiden.pdf

I direkt anslutning till förbundsstämman kallas också medlemmarna vilka kommer att ingå i de nybildade distrikten för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra distrikt (medlemmar hemmahörande vid Vitsgarn samt Skraggen) samt Ungdomsförbundet Sveriges Flotta distrikt Roslagen (medlemmar hemmahörande vid Assö).
Dessa stämmor kommer, om styrelsens proposition 2017:1 enligt ovan blir antagen, att äga rum i direkt anslutning till Ungdomsförbundet Sveriges Flottas stämma - då på samma plats.

Förslag till stadgar samt dagordning för distrikt Roslagen
USF Roslagsdistriktet stadgar.pdf
Dagordning vid konstituerande årsstämma Roslagsdistriktet.pdf

Ungdomsförbundet Sveriges Flottas västra distrikt kommer att kalla sina medlemmar separat.

Varmt välkomna!


Information till medlemmarna i USF

Under hösten har förbundsstyrelsen jobbat med att uppdatera stadgarna för föreningen. Dessa stadgar kommer att spegla vår nya organisation. Stadgar reglerar vad samhället ställer för krav på ideella föreningar samt för föreningen anpassade gemensamma regler.

Vad har vi då gjort?

Vi har jobbat fram ett nytt förslag. De gamla stadgarna för förbundet och normalstadgarna för klubbarna (som distrikten också använder) är svåra att följa och tolka. De går in i varandra. De befinner sig på både en högre strategisk nivå och väldigt detaljerade arbetsbeskrivningsnivå (för t.ex. förbundsdirektör och konsulenter) vilket vi tycker snarare är en arbetsbeskrivning/ansvarsskrivning som inte hör hemma i våra stadgar utan är en rutin för hur styrelsen sedan jobbar. Så vad har vi gjort i stadgarna:

· Vi har jobbat för att få till ett förbund som består av självständiga distrikt. Distrikten har självbestämmande men samarbetar inom några saker mellan varandra genom plattformen ”USFs Riksförbund”. I korthet betyder det att all operativ verksamhet för alla seglarskolor genomförs inom varje distrikt. Man vill vara självständig och inte ha någon som styr över än.

· Vi har utgått från våra stadgar. Men vi har hittat inspiration i andra föreningar stadgemodeller.

· Förbundets roll är att finnas där distrikten har gemensamma intressen.

· Vår syn på stadgarna är att det skall vara minimalistiska och hålla ett minimum för vad samhället (myndigheter, banker, bidragsgivare) kräver samt vad som krävs ur ett demokratiskt perspektiv.

· Stadgarna skall vara långsiktigt hållbara även om omvärlden förändras. Tiden förändras och då är det bättre att lägga mer operativa saker i policy dokument. Detta innebär att en hel del saker är flyttade från stadgarna men kommer att behöva förtydligas i policy dokument.

· Vi har tagit fram ett nytt förslag för förbundet kallat ”Stadgar för Ungdomsförbundet Sverige Flotta – Riksförbund” och ”Normalstadgar för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta – distrikt”

· Vi har avvecklat systemet med direktanslutna medlemmar i förbundet.

· Vi har ändrat i portalparagrafen ”Ändamål och uppdrag” rensat lite kring hållbarhetsmålet och istället hänvisar vi nu till FNs Agenda 2030. Sedan har vi lagt till ett mål om att utveckla ungdomars ledarskap. Något som vi tycker att vi syftar till och jobbar med. Detta kanske kan ge nya möjligheter för bidrag och sätter även fokus på det arbete vi gör med att utbilda unga vuxna till ledare.

· Förhoppningsvis förtydligat ordningen på dokumenten.

· Förbundsstadgarna är moderniserade i språk och struktur. Innehållsmässigt har de viktiga delarna och tankarna omhändertagits. Snarare saker som vi inte använt eller är förlegat har tagits bort.

· Syftet är att det ska vara enklare att förstå och kunna efterleva våra gemensamma regler.

· Normalstadgars är en mall man utgår från för distrikt, men varje distrikt måste besluta sina egna stadgar.

· I förbundets stadgar nämn medlemsavgift för distrikten. Detta är en konsekvens från att vi tagit bort direktanslutna medlemmar. Storleken på förbundets budget tänker vi när vi jobbat med detta är så slimmad som möjligt för att stå för kostnader för t.ex. webbsida, bank, porto, mm. I storleksordningen någon tusenlapp per distrikt.

· Vi är en skattebefriad organisation för att vi uppmuntrar till svenskt försvar och bidrar till barn och ungdomars utveckling.

Stadgeförädnring USF 2017

Vi vill även påminna om den organisatoriska förändringen som detta betyder.

Organisationsförändring USF 2017

Förslag till nya stadgar

Stadgar - Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Riksförbund - 2017-11-23

Normalstadgar - Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Distrikt - 2017-11-23

Läs gärna igenom stadgarna. Har frågor kontakta katja.stenportwahlsten@gmail.com och patrik.malmquist@minpension.se


Hej

Styrelsen för USF hälsar alla medlemmar välkomna till Extra förbundsstämna den 29 december 2016 kl 17.30. Plats: Oskars församlingshem, Fredrikhovsgatan 8 Stockholm.

Mer än 100 medlemnar har begärt att en extra förbundsstämna ska hållas för att genomföra omval av ordförande, ledamöter och suppleanter. Vid denna extra förbundsstämna kommer endast dettaärende ärende behandlas.

Varmt välkomna

Katja Stenport Wahlsten

Tf ordf.


Hej,

Vi i 2016 års styrelse i USF vill hälsa er välkomna till 2016 års förbundsstämma. Varmt välkommna den 23 november klockan 18.00 till Olaus Petri församlingshem, Armfeltsgatan 2.

Efter ordinarie dagordning så minglar och för vidare dialog kring verksamhetens utveckling.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Styrelsen gm Richard Wendt

USF-2015-2016-Verksamhetsberättelse-slutgitig-version.pdf

Bokslut-2015-2016-ver-1.pdf

Förslag Stadgar USF_Styrelsen 20161026.pdf

Förslag Stadgar Janne 20161102.pdf


För 2015 års medlemmar i USF hälsas ni välkomna till årsmöte inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta för verksamhetsåret 2014/2015.

Datum: Onsdagen den 25 november 2015 
Plats: Fredrikshovsgatan 8, Stockholm 
Tid: 19.00 
Eventuella motioner skall vara USF´s kansli tillhanda senast 21 november klockan 15.00

Årsberättelse och ekonomiska rapporter kan rekvireras från USF´s kansli efter den 21 november 
Anmäla för medverkan på årsmötet görs på mail kansliet (a) usf.se

Välkomna!